VERENIGING VAN DRAAI- EN DANSORGEL LIEFHEBBERS > V.D.D.L.

Ga naar beneden

V.D.D.L. Vereniging van Draai- en Dansorgel Liefhebbers

Bericht  theovermaas op 2015-12-16, 08:57

2001  - 2010    TIEN JAAR DRAAIORGEL EVENEMENT IN ROOSENDAAL
------------------------------------------------------------------------------
KIWANIS NEDERLAND
In december 2000 werd onze organisator (Theo Heesbeen) gebeld door de heer Ben Maas,
Luitenant-Gouverneur Divisie 6 Brabant West in Roosendaal met het verzoek om langs te
komen.  Hij had contact gehad met Kiwanis-Oosterhout, waar de V.D.D.L. al twee jaar
met succes een draaiorgelmanifestatie hebben gehad.  Wij werden aanbevolen om iets
dergelijks te gaan doen in Roosendaal.
Op vrijdag 22 december 2000 zijn Theo Heesbeen en Theo Vermaas naar Roosendaal
geweest om één en ander te bespreken.
Men wilde in Roosendaal (centrum) een draaiorgelmanifestatie houden op de 1e koop-
zondag in maart  (18 maart 2001) en dit volgens de formule van Oosterhout, d.w.z. de
draaiorgels laten sponseren door o.a. winkeliers en bedrijven.
Het heeft tevens ten doel om het lustrum-project van Kiwanis-Roosendaal te financieren =
een TV-studio voor kankerpatiënten in het A.K.N. Nijmegen.


WIE OF WAT IS NU  " KIWANIS "
SERVING THE CHILDREN OF THE WORLD
Dat is het motto voor de ruim 350.000 leden van Kiwanis-clubs in meer dan 80 landen
over de hele wereld.  Kiwanis trekt zich het lot aan van kinderen, waar ook ter wereld
en spannen zich in om door acties en projecten gelden bijeen te brengen, waar
overheid en hulporganisaties geen bijdrage (kunnen) leveren.


KIWANIS-NEDERLAND heeft in 1991 de gelden bijeen gebracht voor het bouwen van het
KIWANIS-Huis bij het Brandwondencentrum in Beverwijk, een verblijfhuis voor familie-
leden van brandwondenpatiëntjes.


KIWANIS-NEDERLAND bracht 5 jaar later bij het 2e lustrum meer dan één miljoen
gulden bijeen voor het wereldwijde project van Kiwanis-International en Unicef (V.N.
Kinderfonds) om het jodiumtekort de wereld uit te helpen.


De V.D.D.L. hoopt van harte dat KIWANIS het beoogde doel kan bereiken en hoopt
dat het draaiorgel evenement kan meehelpen dit doel te bereiken.


Zondag 18 maart 2001 - in hetzelfde weekend dat bij THEO DE VOER in Ulvenhout de
kermisorgeldagen werden gehouden - werd de manifestatie gehouden in het
centrum van Roosendaal.

theovermaas

Aantal berichten : 460
Registratiedatum : 23-02-13
Leeftijd : 73
Woonplaats : Veldhoven

Terug naar boven Ga naar beneden

VERENIGING VAN DRAAI- EN DANSORGEL LIEFHEBBERS > V.D.D.L.

Bericht  theovermaas op 2015-12-16, 08:37

80-toets  TH. MORTIER   " HOMMERSON MORTIER "
---------------------------------------------------------
Dit Mortierorgel werd omstreeks 1912-1913 onder serie-nummer 788 gebouwd
in de fabriek van Th. Mortier in Antwerpen.  De meeste orgels die hier werden
gemaakt kwamen te staan in danszalen en in spiegeltenten ... orchestrions
vonden hun weg naar de kleinere etablissementen.

Echter dit lot was niet weggelegd voor de 788.
Het kwam in handen van kermisexploitanten, die dit orgel bij CARL FREI in
Breda lieten verbouwen ... het werd grotendeels gesloopt en verbouwd tot
Carl Frei kermisorgel voor de stoomcarrousel van de familie Hommerson.
De Mortier was vleugellam gemaakt.
Veel van de Belgische dansorgels ondergingen in de loop der tijd het lot van
een verbouwing, kregen een nieuwe naamplaat geschroefd en zo werd dan
weer een nieuw Carl Frei draaiorgel gepresenteerd.

De kenners zijn het er wel over eens :
CARL FREI Sr. was een vakman wat betreft het componeren en noteren van
muziek ... maar als orgelbouwer hebben wij zo onze twijfels.
Noem als orgelkenner nu maar eens een Carl Frei orgel dat van de
grond af nieuw door hem is gebouwd ?
Voor zover wij konden nagaan is er geen enkel nieuw gebouwd Carl
Frei orgel van de grond af opgebouwd ... steeds werden delen en
pijpwerk van bestaande orgels gebruikt.  Verder werd door Carl Frei
ook veel pijpwerk van anderen gekocht om dat de plaatsen.


Na enige tijd dienst te hebben gedaan op de kermis, kwam het orgel in
een hoek van de loods te staan, waar het ruim 38 jaar lang onberoerd
bleef staan.  Verder was het orgel zodanig aangetast dat het niet meer
mogelijk zou zijn ooit nog zijn klanken te laten horen.

Het orgel werd ontdekt door orgelbouwer Theo Heesbeen uit Tilburg, die
dit restant daarna wist aan te kopen.  Na beraad en overleg werd besloten
tot de herbouw en restauratie van deze Mortier.
Er bleek slechts 5% van het pijpwerk bruikbaar ... veel registers uit zijn
Mortier tijd waren verloren gegaan ... ook het originele front en zij-
nissen ontbraken ... het zou een intensieve kluif worden.
Met de nodige vakbekwaamheid en creativiteit werd de Mortier in ere
hersteld door Theo Heesbeen.

Het orgel is nog steeds in de familie ... het is nu eigendom van Toon Heesbeen.
Er werd destijds een CD uitgebracht van dit orgel, opname/productie in handen
van John van Kleef.   CD-nummer : DR-THB 9802.

theovermaas

Aantal berichten : 460
Registratiedatum : 23-02-13
Leeftijd : 73
Woonplaats : Veldhoven

Terug naar boven Ga naar beneden

VERENIGING VAN DRAAI- EN DANSORGEL LIEFHEBBERS > V.D.D.L.

Bericht  theovermaas op 2015-12-16, 08:06

14 januari - Een dag op stap in en rond Antwerpen.
----------------------------------------------------------
Kort na de middag gingen wij op stap en bezochten de volgende adressen :

BEGRAAFPLAATS " RUSTOORD "  IN  MERKSEM
Allereerst valt bij het betreden van dit kerkhof op dat er aan de linkerhand een graf is
van een 10-jarige jongen  HERMANNEKE WIJNS  (1931-1941) dat opvalt door een groot
aantal geplaatste bordjes van dankbetuigingen.  Men moet dan wel vaststellen dat het
hier om een bedevaartsplaats gaat.

Verderop aan het hoofdpad aan de rechterhand (na het kruisbeeld) de betonnen
graftombe waarin  JOANNA VERMEULEN en TH. MORTIER  zijn begraven.
Het graf zal waarschijnlijk niet worden geruimd, omdat het onderhoud van het graf 
werd overgenomen door MECHAMUSICA.


CARRETTESTRAAT 18 - MERKSEM
Hier heeft de noteur  LOUIS SOMERS  gewoond, die een aantal jaren werkte bij
de fabriek van TH. MORTIER  ...  verder bij DECAP-Herentals.
Op dit adres woonde toen een broer, die echter niet veel over zijn broer Louis wist
of niet wilde vertellen.


KORTE DIJKSTRAAT 5 - ANTWERPEN
Hier heeft CARL FREI gewoond, toen hij als noteur werkzaam was bij TH. MORTIER.
ESSENSTRAAT 20-22 IN ANTWERPEN
Hier werd in 1902 de fabriek begonnen.  Deze fabriek bestaat nog steeds, al meer
dan 110 jaar.  Het was één van de broers  CAMILLE DECAP  (1902-1974) die een
dochter had,  MARTHA (1928) die trouwde met LOUIS MOSTMANS (1925).
Louis Mostmans kwam al jong in aanraking met deze orgelfabriek en werkte als werk-
nemer mee aan de bouw van diverse orgels.  Hij was 20-25 jaar oud, toen hij mee
werkte aan de bouw van het 121-toets pijporgel METRO  dat nog steeds in de fabriek
staat.  Louis trouwde met Martha Decap en kregen in 1955 een zoon  ROGER.
De fabriek wordt momenteel gerund door  ROGER MOSTMANS.

theovermaas

Aantal berichten : 460
Registratiedatum : 23-02-13
Leeftijd : 73
Woonplaats : Veldhoven

Terug naar boven Ga naar beneden

VERENIGING VAN DRAAI- EN DANSORGEL LIEFHEBBERS > V.D.D.L.

Bericht  theovermaas op 2015-12-16, 07:45

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de V.D.D.L.
---------------------------------------------------

01.     Het bestuur van de vereniging bestaat uit :
         voorzitter - secretaris - penningmeester - redacteur - documentaris.

02.     Bij verhindering of ziekte kan de voorzitter vervangen worden door één van de andere bestuursleden.

03.     De werkzaamheden worden onderling verdeeld onder de bestuursleden.

04.     Voor de periode van vier (4)  jaar kunnen bestuursleden verkozen worden.

05.     Na vier (4) jaar moeten ze aftreden - maar kunnen zich herkiesbaar stellen.

06.     Alle besluiten worden genomen door middel van stemming onder de aanwezige leden.

07.     De penningmeester brengt bij iedere jaarvergadering verslag uit van de financiën.

08.     De secretaris brengt bij iedere jaarvergadering verslag uit van alle activiteiten.

09.     Alle financiële handelingen worden direct in het bestuur besproken.

10.     Alle bestuursleden hebben recht op reiskosten vergoeding van activiteiten in en voor
         belang van de Vereniging.

11.     Contrôle van de kas zal geschieden door een te benoemen kascommissie.

12.     De hoogte van de contributie zal bepaald worden door de situatie van dat moment en
         het bestuur zal dit aankaarten in de ledenvergadering.

13.     Het bestuur streeft naar een  -  4 x per jaar  verschijnend  -  periodiek, genaamd  " DE TREMOLO "

14.     De redactie van het periodiek zal voorlopig bestaan uit één redacteur.

15.     Het verenigingsjaar begin ieder jaar op   1 januari.


Opgemaakt te Tilburg op 27 augustus 1997.

theovermaas

Aantal berichten : 460
Registratiedatum : 23-02-13
Leeftijd : 73
Woonplaats : Veldhoven

Terug naar boven Ga naar beneden

VERENIGING VAN DRAAI- EN DANSORGEL LIEFHEBBERS > V.D.D.L.

Bericht  theovermaas op 2015-12-16, 07:31

STATUTEN VAN DE V.D.D.L.
-------------------------------
01.     De vereniging is genaamd :  VERENIGING VAN DRAAI- EN DANSORGEL LIEFHEBBERS

02.     De tijdsduur zal voor onbepaalde tijd zijn.

03.     De vereniging bestaat uit gewone leden - inclusief bestuur.

04.     De vereniging heeft als doel, het wekken van belangstelling voor alle orgels en
         dansorgels in het bijzonder.

05.     Het bevorderen en organiseren van draaiorgel bijeenkomsten (party's) en evenementen.

06.     De financiën zullen bestaan uit contributies van leden, alsook uit donaties en
         advertenties in het periodiek " de Tremolo "

07.     Na betaling van de contributie ontvangt men het bewijs van lidmaatschap,
         telkens voor de duur van één (1) jaar.

08.     Het lidmaatschap wordt dan pas beëindigd als het lid daarvan kennis geeft, minimaal
         één maand (november) voor het begin van het nieuwe jaar.
         Alsook bestuurlijke beslissing vanwege wangedrag   of   overlijden.

09.     Het bestuur zal tenminste uit drie en maximaal uit vijf personen bestaan.

10.     Jaarlijks zal op een van tevoren vastgestelde datum een ledenvergadering worden gehouden.
         Daarbij wordt verslag uitgebracht door de bestuursleden alsmede vaststelling van de
         financiële positie van de Vereniging en activiteiten.

11.     Tenminste vier weken van tevoren zullen de leden op de hoogte worden gebracht van de
         datum en tijd en waar de ledenvergadering houden zal worden.

Opgemaakt te Tilburg op 27 augustus 1997.

theovermaas

Aantal berichten : 460
Registratiedatum : 23-02-13
Leeftijd : 73
Woonplaats : Veldhoven

Terug naar boven Ga naar beneden

VERENIGING VAN DRAAI- EN DANSORGEL LIEFHEBBERS > V.D.D.L.

Bericht  theovermaas op 2015-12-16, 07:18

Vrijdag 10 oktober 1997.
----------------------------
De tweede concertavond in het nationaal museum  VAN SPEELKLOK TOT PIEREMENT,
Buurkerkhof 10 in Utrecht kwamen ook diverse orgelliefhebbers opdagen.
De V.D.D.L. was opgericht om tegenwicht te geven daar de Kring van Draaiorgel-
vrienden vanwege redacteur Van Dinteren weinig of niets schreven over de dans-
orgels.

Tijdens deze concertavond werd ik benaderd door het bestuur van de V.D.D.L. over
een vacante functie als penningmeester ... het ging goed met de vereniging ... er
waren toen reeds 200 leden ingeschreven.Zondag 26 oktober 1997.
----------------------------
Bestuursvergadering van de V.D.D.L. in Tilburg ten huize van Theo Heesbeen.
Bestuur vergaderde zonder agenda.

voorzitter :                                  secretaris :
WILLEM KELDERS - BREUGEL           HERMAN DINGEMANS - TILBURG

Eindredacteur de Tremolo :             Penningmeester :
CAS HENDRICKX - NIEUWEGEIN       THEO VERMAAS - DEN BOSCH

Documentaris :
J. LAENEN - OIRSCHOT


Laatst aangepast door theovermaas op 2015-12-16, 07:46; in totaal 1 keer bewerkt

theovermaas

Aantal berichten : 460
Registratiedatum : 23-02-13
Leeftijd : 73
Woonplaats : Veldhoven

Terug naar boven Ga naar beneden

VERENIGING VAN DRAAI- EN DANSORGEL LIEFHEBBERS > V.D.D.L.

Bericht  theovermaas op 2015-12-16, 07:07

EERSTE KONTAKTEN
Op zondag 17 augustus 1997 werd door de STICHTING EENDRACHT haar eerste manifestatie georganiseerd.
Dit ter gelegenheid van de opening van de
ALKMAARSE DRAAI- EN DANSORGEL HAL # STROOYONKERSTRAAT 6d # ALKMAAR
op Industrieterrein Overdie  ... te bereiken met NZH stadsbus lijn 20 of 21.
De dansorgelhal lag vlakbij de bushalte Bestevaerstraat.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Als trekpleister fungeerde het 121-toets Decap-Antwerpen pijporgel  PETER BENOIT  met een mooi front uit
de jaren '50 ... jammer was toen dat de met metallofoon uitgebreide 3e zang niet meespeelde .... dit orgel
werd door orgelbouw J. Verbeeck naar de V.D. geëxporteeerd.
Als tweede orgel was aanwezig, een 92-toets DECAP Orchestre Electronique  ... historisch interessant 
omdat het één van de eerste instrumenten betrof, waarbij gebruik gemaakt werd van elektronische compo-
nenten ... de elektronica werd vernieuwd door Frans Decap, Herentals  ...  dit orgel staat nog steeds in ons
land bij Gerrit Verhagen in Kaatsheuvel.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naast beide orgels waren er gastorgels aanwezig :
Draaiorgels  DE STOLWIJKER (Assen), HOMMERSON MORTIER (Tilburg) ENTERTAINER (Haarlem)
De belangstelling tijdens deze openingsdag was verrassend positief ... onder de bezoekers waren ook
vertegenwoordigers aan te treffen van de Orgelhal Assen / Orgelhal Haarlem / zojuist opgericht VDDL.

De officiële opening van de Orgelhal in Alkmaar was op zondag 26 oktober 1997 om 14.00 uur.

Tijdens deze middag op 17 augustus 1997 werd promotie gemaakt voor de nieuw opgerichte VERENIGING
VAN DRAAI- EN DANSORGEL LIEFHEBBERS uit Tilburg, die een tegenhanger wilde worden van de lande-
lijke KRING VAN DRAAIORGEL VRIENDEN.

Ik heb mij (Theo Vermaas) terstond ingeschreven als lid.

theovermaas

Aantal berichten : 460
Registratiedatum : 23-02-13
Leeftijd : 73
Woonplaats : Veldhoven

Terug naar boven Ga naar beneden

Re: VERENIGING VAN DRAAI- EN DANSORGEL LIEFHEBBERS > V.D.D.L.

Bericht  Gesponsorde inhoud


Gesponsorde inhoud


Terug naar boven Ga naar beneden

Terug naar boven


 
Permissies van dit forum:
Je mag geen reacties plaatsen in dit subforum